Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Các thí sinh tham gia thi khởi động tại Lễ phát động

Các thí sinh tham gia thi khởi động tại Lễ phát động