Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Tin tức

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường”

Ngày 01/06/2222 08:00
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường”

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/05/2222 15:00
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 là “lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”; đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt”.