Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật


THỜI GIAN DIỄN RA CUỘC THI TỪ NGÀY ... ĐẾN HẾT NGÀY ...

Thời gian thi còn lại

Tin tức

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”

Ngày 04/06/2424 17:00
Ngày 13/5/2024, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024” đã ban hành Thể lệ số 16/TL-BTC của Cuộc thi.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”

Ngày 04/06/2424 17:00
Ngày 23/04/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”.