Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật


THỜI GIAN DIỄN RA CUỘC THI TỪ NGÀY 01/09/2023 ĐẾN HẾT NGÀY 30/11/2023

Thời gian thi còn lại

Tin tức

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”

Ngày 05/09/2323 10:00
Để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và cách thức nhận biết, phòng tránh các thông tin giả, sai sự thật, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sử dụng, văn hoá ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân khi hoạt động trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội, ngày 23/5/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”.