Các thí sinh tham gia thi khởi động tại Lễ phát động